Rodó

Aquesta exposició presenta el treball de 36 artistes cadascú dels quals ha creat un tondo sobre paper manufacturat Aquari de 35 cm de diàmetre.
Rodó com l’amistat, com la generositat, és rodó com la terra, rodó com un disc de vinil. Més enllà de la uniformitat del suport que és el nexe entre totes aquestes obres, n’hi ha un altre que reuneix tots els artistes: l’amistat i la generositat.
Aquesta exposició és un homenatge particular a un cantautor, poeta i també artista plàstic: Pere Figueres. Des de fa més de 50 anys és una de les veus majors de la cançó catalana.
Enguany, les diades Ponsianes d’Illa són dedicades a l’obra de Pere Figueres. Per tant, hem aprofitat aquest esdeveniment per a presentar aquesta iniciativa.
Tots els artistes d’aquesta exposició han cedit la seva obra per tal que sigui venuda. Els fons, així obtinguts es destinaran a l’enregistrament, la producció i la realització del nou àlbum (CD i vinil) de Pere Figueres, en condicions òptimes.
Aquest projecte que el beneficiari ha descobert el dia de la inauguració de la primera exposició al Taller Treize d’Illa i del qual ho va ignorar tot fins aquell moment, és un homenatge, una ajuda i d’una certa manera un encàrrec.

Cette exposition présente le travail de 36 artistes qui ont chacun créé un tondo sur papier manufacturé Aquari de 35 cm de diamètre.
Rodó c’est rond, rond comme l’amitié, comme la générosité, c’est rond comme la terre, rond comme un disque vinyle. Au-delà de l’uniformité du support qui est le trait d’union entre toutes ces oeuvres, il en est un autre qui réunit tous les artistes : l’amitié et la générosité.
Cette exposition est un hommage particulier à un auteur-compositeur, interprète, poète et aussi plasticien : Pere Figueres. Depuis plus de 50 ans il est une des voix majeures de la chanson catalane.
Les diades Ponsianes d’Ille-sur-Tet sont consacrées cette année à l’oeuvre de Pere Figueres. Nous nous sommes saisis de cet événement pour présenter cette initiative.
Tous les artistes ont cédé leur oeuvre pour qu’elle soit vendue. Les fonds ainsi obtenus seront destinés à l’enregistrement, la production et la réalisation du nouvel album (CD et vinyle) de Pere Figueres, dans des conditions optimales.
Ce projet que le bénéficiaire a découvert le jour de l’inauguration de la première exposition au Taller Treize d’Ille-sur-Têt et dont il ignorait tout avant, est un hommage, une aide et en quelque sorte une commande.